ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ឈ្មោះ អាស្ត្រាហ្សេនីកា ជាដូសជម្រុញ ឬដូសទី៣


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង