ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ថ្មី នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានកើនឡើងជាង ២០,០០០


- ម៉ាឡេស៊ី៖ ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ថ្មី នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានកើនឡើងជាង ២០,០០០ នាក់ជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខណៈប្រទេសនេះបានរាយការណ៍ចំនួនអ្នកឆ្លងប្រចាំថ្ងៃដ៏ខ្ពស់បំផុត ក្នុងរយៈពេល ២ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកនេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង