ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Moderna Inc បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


- ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Moderna Inc បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារមេរោគកូវីដ១៩ ប្រហែល ៩៣% ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែបន្ទាប់ពីចាក់លើកទី ២រួច ដែលនេះជារបាយការណ៍មួយ ដែលបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរប្រសិទ្ធភាពរបស់វា ដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងដំណាក់ការសាកល្បងដំបូងថាប្រហែល៩៤%៕

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង