ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្ដីណែនាំស្តីពីការ រៀបចំចាត់ចែង


ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្ដីណែនាំស្តីពីការរៀបចំចាត់ចែង និងអនុវត្តការទទួលយកអ្នកជំងឺព្យាបាលនៅតាមសេវាសាធារណៈ​ និងសេវាសុខាភិបាលឯកជននានា។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង