ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញលិខិតណែនាំអំពីការមិនគិតថ្លៃ ធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) រកមេរោគកូវីដ-១៩


ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញលិខិតណែនាំអំពីការមិនគិតថ្លៃធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) រកមេរោគកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង