ព័ត៌មានជាតិ

បន្ទាន់នឹងមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន!! កម្ពុជាប្រកាសរកឃើញ វីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី ចំនួន ១០៩ ករណី បន្ថែមទៀត


បន្ទាន់នឹងមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន!!
កម្ពុជាប្រកាសរកឃើញ វីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី ចំនួន ១០៩ ករណី បន្ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា និង ថ្ងៃទី ១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង