ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ម៉ាឡេស៊ី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍ ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩


- ម៉ាឡេស៊ី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ១៧,១៥០ ករណី ដែលជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល៤ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកនេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង