ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង់គ្លេសបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩


- អង់គ្លេស៖ អង់គ្លេសបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រចាំថ្ងៃថ្មីចំនួន ២៤,៤៧០ ករណីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិង ៦៥ នាក់បានស្លាប់។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង