ព័ត៌មានជាតិ

មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញទីតាំងចាក់ វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩


មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ក្នុងសង្កាត់ទាំងអស់ នៃខណ្ឌទាំង ១៤ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង