ព័ត៌មានជាតិ

នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ កំណើនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩


នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ កំណើនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ មានចំនួនសរុប ៦,៩៤១,២៨៥នាក់ ស្មើនឹង​ ៦៩.៤១%ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង