ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦៨៥នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៧៧៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៩នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង