ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការ រកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ៣៩ ករណី


ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ៣៩ ករណី នៅថ្ងៃទី២២ និងនៅថ្ងៃទី២៥ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង