ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង


 ស្តីពី ការលុបបំបាត់ការហៅចូលមកលេខទូរសព្ទ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មអំពីសេវាកម្មបន្ថែម។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង