ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិ បង្ហាញរបាយការណ៍ បូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩


ក្រសួងការពារជាតិ បង្ហាញរបាយការណ៍បូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកងទ័ព,គ្រួសារកងទ័ព,ប្រជាពលរដ្ឋ និងកម្មករ កម្មការនី តាមបណ្តាខេត្ត គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង