ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានដឹកទឹក និងស្បៀងអាហារជាបន្តបន្ទាប់ ចូលក្នុងទីក្រុងរងគ្រោះទឹកជំនន់


- ចិន៖ រថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានដឹកទឹក និងស្បៀងអាហារជាបន្តបន្ទាប់ ចូលក្នុងទីក្រុងរងគ្រោះទឹកជំនន់ ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៦៣ នាក់ ខណៈក្រុមទាហានកំពុងនាំគ្នាដាក់បាវខ្សាច់ ដើម្បីធ្វើទំនប់ទប់ទឹកទន្លេ ដែលកំពុងជនលិចតំបន់នេះយ៉ាងល្ហាចល្ហឹម។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង