ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ប្រកាសចាត់វិធានការចំពោះ ក្រុមហ៊ុន ស្មាត អាស្យាតា ខូ អិលធីឌី


ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ប្រកាសចាត់វិធានការចំពោះ ក្រុមហ៊ុន ស្មាត អាស្យាតា ខូ អិលធីឌី បន្ទាប់ពីក្រសួងបានរកឃើញក្រុមហ៊ុន ស្មាត អាស្យាតា ខូ អិលធីឌី បានអនុវត្តខុសនឹងនិតិវិធី ក្នុងការបើកលេខទូរស័ព្ទជូនអតិថិជន។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង