ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឡាវ បានជូនដំណឹងថា


រដ្ឋាភិបាលឡាវបានបន្តអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ប្រទេស ១៥ថ្ងៃ បន្ថែមទៀត ដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ និងបានបន្ធូរបន្ថយវិធានការមួយចំនួន ដូចមានខ្លឹមសារខាងក្រោម÷

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង