ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៨១២នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៧៤០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៩នាក់


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង