ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍ករណីអ្នកស្លាប់ ដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ១៩៩នាក់


- ម៉ាឡេស៊ី៖ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍ករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ១៩៩នាក់ និងអ្នកឆ្លងមេរោគ ១២,០០០នាក់ កាលពីថ្ងៃពុធ ដែលជាថ្ងៃឆ្លងមេរោគនិងស្លាប់មនុស្សដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីមេរោគបានរាតត្បាត។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង