ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃពុធ ប្រធានវិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រង វ៉ាក់សាំងជាតិរបស់ថៃ


- ថៃ៖ កាលពីថ្ងៃពុធ ប្រធានវិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងជាតិរបស់ថៃ បានធ្វើសន្និសីទកាសែតសុំទោសប្រជាជន ចំពោះការខ្វះខាតផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង ដែលបានបណ្តាលឱ្យប្រជាជនប្រមាណ ៥ ភាគរយប៉ុណ្ណោះបានទទួលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ១៩។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង