ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន បានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិក អាកាសចរណ៍៩នាក់


- ចិន៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន បានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកអាកាសចរណ៍៩ នាក់រដ្ឋធានីណានជីង ក្នុងខេត្តជាំងស៊ូប្រទេសចិន បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ១៩ ។

# ប្រភព Rueters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង