ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ ដែលកំពុងប្រឈម នឹងកង្វះខាតវ៉ាក់សាំង ការពារមេរោគ COVID-១៩


- អាមេនី៖ ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ ដែលកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-១៩ នៅក្នុងប្រទេសកំពុងធ្វើដំណើរកាន់តែច្រើនឡើងៗ ជាលក្ខណៈទេសចរណ៍ទៅប្រទេសជិតខាងអាមេនី ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃនៅទីនោះ និងធ្វើចំនួនភ្ញៀវទេសចរ នៅអាមេនីកើនឡើងខ្លាំង នេះបើយោងតាមទិន្នន័យក្រសួងទេសចរណ៍របស់អាមេនី។

# ប្រភព Reuters News

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង