ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ៦,០៦១,៣០៥នាក់ ស្មើនឹង ៦០.៦១%


កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩  នៅកម្ពុជា  គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១  សរុបចំនួន ៦,០៦១,៣០៥នាក់ ស្មើនឹង  ៦០.៦១%ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ  ១០លាននាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង