ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី ២ ជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ឡើងទៅ


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង