ព័ត៌មានជាតិ

នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ សរុបចំនួន ៥,៩១២,៥៤៥នាក់ ស្មើនឹង​ ៥៩,១៣%


កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា​ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ សរុបចំនួន ៥,៩១២,៥៤៥នាក់ ស្មើនឹង​ ៥៩,១៣%​ ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង