ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា


- WHO៖ អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា ការស៊ើបអង្កេតលើប្រភពដើម នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ ក្នុងប្រទេសចិន កំពុងរាំងស្ទះដោយកង្វះទិន្នន័យបឋម នៅថ្ងៃដំបូងដែលមេរោគនេះបានរាលដាល នៅទីនោះហើយជំរុញឱ្យមានតម្លាភាពបន្ថែមទៀត។

# ប្រភព Rueters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង