ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១៣,២១៥ នាក់


- ម៉ាឡេស៊ី៖ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១៣២១៥ នាក់ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដែលជាកំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់មួយ ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកនេះ។

# ប្រភព Rueters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង