ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៦៣) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិត នៅរោងចក្រ


ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៦៣) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិត នៅរោងចក្រ សហគ្រាសក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់វិធានការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង