ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងជាង ៥,០០០ នាក់បាននាំគ្នាគ្រវីទង់ជាតិប្រទេសក្រិក


- ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងជាង ៥,០០០ នាក់បាននាំគ្នាគ្រវីទង់ជាតិប្រទេសក្រិក និងកាន់ឈើឆ្កាងក្នុងទីក្រុងអាតែនកាលពីថ្ងៃពុធ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ របស់រដ្ឋាភិបាល។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង