ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩


គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ៥,១០៤,៨៤៦នាក់ ស្មើនឹង ៥១.០៥%។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង