ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៣០នាក់


កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៣០នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ១០១២នាក់ និងមានករណីស្លាប់ចំនួន ២៨នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង