ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដែស កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថា


- បង់ក្លាដែស៖ រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដែស កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថា នឹងដកវិធានការបិទខ្ទប់ការពារឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យសាសនាដ៏ធំបំផុតទី ២ របស់ខ្លួន។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង