ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ម៉ាឡេស៊ីបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ៨,៨៥៧ ករណីថ្មីកាលពីថ្ងៃចន្ទ


- ម៉ាឡេស៊ីបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ៨ ៨៥៧ ករណីថ្មីកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដែលជាតួលេខថយចុះបន្តិចបន្តួចពីចំនួនកំណត់ត្រា ដែលបានចុះបញ្ជីកាលពីពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង