ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញគោលការណ៍សម្រាប់អនុវត្ត ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ


ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញគោលការណ៍សម្រាប់អនុវត្តជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ និងវិធីព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ គ្មានរោគសញ្ញា ឬកម្រិតស្រាល នៅតាមផ្ទះ!!

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង