ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញពីវិធីព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ គ្មានរោគសញ្ញា ឬ កម្រិតស្រាល នៅតាមផ្ទះ


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង