ព័ត៌មានជាតិ

មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញពីការតាមដានរោគសញ្ញា និងការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង