ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាហ្រ្វិកខាងត្បូងបានរឹតបន្ដឹងបទបញ្ជា COVID-១៩ រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃទៀត


- អាហ្វ្រិកខាងត្បូង៖ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាហ្រ្វិកខាងត្បូងបានរឹតបន្ដឹងបទបញ្ជា COVID-១៩ រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃទៀត ក្នុងនោះរួមមានការហាមឃាត់លើការប្រមូលផ្ដុំគ្នា និងបម្រាមគោចរចាប់ពីម៉ោង ៩ យប់ដល់ម៉ោង ៤ ភ្លឺ និងហាមឃាត់មិនឲ្យលក់សុរា។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង