ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃពុធ អ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិ


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ កាលពីថ្ងៃពុធ អ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានអំពាវនាវឱ្យប្រទេសនានាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើវិស័យប្រេង និងឧស្ម័នរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា ដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់របបយោធា ដែលបានឡើងកាន់អំណាចអស់ពេល ៥ ខែ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង