ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការមនុស្សធម៌ SOS ក្នុងតំបន់ Méditerranée បានជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកប្រមាណ ៥៧២ នាក់


- អ៊ីតាលី៖ អង្គការមនុស្សធម៌ SOS ក្នុងតំបន់ Méditerranée បានជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកប្រមាណ ៥៧២ នាក់ ក្នុងនោះមានអនីតិជន ១៨៣ នាក់ក្នុងរយៈពេលតែ ៣ ថ្ងៃពីសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង