ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិ បង្ហាញរបាយការណ៍បូកសរុបការចាក់ វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩


ក្រសួងការពារជាតិ បង្ហាញរបាយការណ៍បូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកងទ័ព,គ្រួសារកងទ័ព,និងប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្តាខេត្ត-រាជធានី គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១។

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង