ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាត្រៀមរថយន្តសម្រាប់ដឹកវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ សុីណូហ្វាមចំនួន១លាន ដូសទៀត


កម្ពុជាត្រៀមរថយន្តសម្រាប់ដឹកវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ សុីណូហ្វាមចំនួន១លាន ដូសទៀត ដែលកម្ពុជាបញ្ជាទិញពីចិននឹងដឹកមកដល់កម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១នេះ
=======================
ដោយ: អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង