ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺមា អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០០នាក់ បានជាសះស្បើយ( ក្នុងចំណោមអ្នកឈឺ ៦០៩ នាក់ )


នៅថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ខេត្តកំពង់ស្ពឺមា អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០០នាក់ បានជាសះស្បើយ( ក្នុងចំណោមអ្នកឈឺ ៦០៩ នាក់ ) បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៥៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ៤នាក់ ។
សូមជម្រាបថា គិតមកដល់ពេលនេះ ខេត្តកំពង់ស្ពឺមានអ្នកឆ្លងសរុប ២៧៣៩ នាក់ និង អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២០៧៥នាក់ និងស្លាប់សរុប ៥៣នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង