ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិ បង្ហាញរបាយការណ៍ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩


ក្រសួងការពារជាតិ បង្ហាញរបាយការណ៍ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនកងទ័ព, គ្រួសារកងទ័ព និងប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្ដាខេត្តនានា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង