ព័ត៌មានជាតិ

បងប្អូនអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សាររុងក្លឿ ស្រុកអារញ្ញប្រាថេត ខេត្តស្រះកែវ នឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង


បងប្អូនអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សាររុងក្លឿ ស្រុកអារញ្ញប្រាថេត ខេត្តស្រះកែវ នឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១តទៅ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង