ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បាន រាយការណ៍អំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រចាំថ្ងៃថ្មីចំនួន ៩,៣២១ នាក់


ឥណ្ឌូនេស៊ី ៖ ឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ប្រចាំថ្ងៃថ្មីចំនួន ៩,៣២១ នាក់ នាំឲ្យមានករណីឆ្លងសរុបកើនដល់ ៧៩៧,៧២៣ នាក់។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង