ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកីវីដ-១៩ចំនួន ៩៩៩នាក់


កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកីវីដ-១៩ចំនួន ៩៩៩នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៧១៥នាក់ និងស្លាប់ថ្មីចំនួន ២៦នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង