ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃអង្គារបានព្រមាន អំពីរលកកម្តៅដ៏គ្រោះថ្នាក់


- អ.ស.ប៖ អង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃអង្គារបានព្រមានអំពីរលកកម្តៅដ៏គ្រោះថ្នាក់ មិនធ្លាប់មាន ដែលកំពុងវាយប្រហារស.រ.អា និងកាណាដា។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង