ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តកំពត រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៦៥ករណី


ខេត្តកំពត រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៦៥ករណី នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង