ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌា បានប្រកាសពីការព្រួយបារម្ភ ករណីឆ្លងវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី


- ឥណ្ឌា៖ ប្រទេសឥណ្ឌា បានប្រកាសពីការព្រួយបារម្ភករណីឆ្លងវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី ដែលត្រូវបានគេរកឃើញប្រមាណ ២៤ករណីនាពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុងរដ្ឋចំនួនបី ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង