ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកម្នាក់ កាលពីថ្ងៃចន្ទបានឲ្យដឹងថា ជាងពាក់កណ្តាលនៃប្រទេសក្រីក្រ


- WHO៖ មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកម្នាក់ កាលពីថ្ងៃចន្ទបានឲ្យដឹងថា ជាងពាក់កណ្តាលនៃប្រទេសក្រីក្រ ដែលបានទទួលដូសវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ តាមកម្មវិធីចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVAX មិនមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ទេ ដើម្បីបន្តកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់ពួកគេ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង